https://www.solnalankarna/Om oss

Stadgar

för Länksällskap tillhörande Sällskapen Länkarnas Riksförbund antagna vid Kongressen i Västerås 1957 och senast kompletterade vid Kongresserna 2007, 2013, 2015, 2017 och 2019.

§ 1.
Ändamål

Sällskap tillhörande Länkarnas Riksförbund har till ändamål att hjälpa människor med alkohol och/eller andra drogproblem, att leva nyktra, drogfria och meningsfulla liv.
§2.
Åsiktsfrihet

Sällskapet Länkarna är helt obundna sitt förhållande till politiska partier och organisationer, religiösa samfund, nykterhetsorganisationer och myndigheter.

§ 3.
Medlemskap i andra föreningar

Medlem tillhörande Sällskapet Länkarna bör ej vara organiserad i förening där nykterhetslöfte avkrävs.

§ 4.
Insyn

Statliga eller kommunala myndigheter får ej, även om anslag beviljas, ha insyn i Sällskapets verksamhet i annat än vad gäller Sällskapets ekonomiska förvaltning.

§ 5.
Arbetssätt

Sällskapet Länkarnas arbete grundar sig på Länkrörelsens ideella och moraliska program – De Sju Punkterna – på medlemmarnas egna erfarenheter, på medicinska rön och på Länkgemenskap.

§ 6.
Medlemskap

Varje alkohol- och/eller drogberoende kan erhålla medlemskap efter frivillig ansökan härom. Styrelsen kan bevilja medlemskap, eller om så erfordras, låta ansökan gå vidare till Rösträttsmöte för beslut. Om den som söker medlemskap uteslutits av annat Länksällskap, skall styrelsen underrätta sig om anledningen till uteslutningen.
I sådant fall kan endast Rösträttsmöte besluta om medlemskap.
Medlem skall försöka, att med Länkrörelsens ideella värderingar, med hjälp av medlemmars stöd och Länkgemenskap, helt avhålla sig från alkohol, andra droger och rusgivande medel.
§ 7.
Stödmedlemskap

Stödmedlemskap kan erhållas av person, enskild eller juridisk, som genom ekonomiska insatser eller annan stödjande verksamhet, vill främja Sällskapet och dess syften.
Stödmedlemskap berättigar ej till deltagande i Sällskapets Rösträttsmöten eller andra möten där Sällskapets inre angelägenheter behandlas.
§ 8.
Styrelsen

Sällskapets angelägenheter handläggs av styrelsen, som skall bestå av minst 3 och högst 5 ledamöter.
Vid 3 ledamöter - Ordförande, sekreterare och kassör - väljs växelvis på två år.
Vid 5 ledamöter, väljs ytterligare 2 ordinarie ledamöter med en mandattid av ett år.
Årsmöte, där styrelsen väljs, skall föregås av ett nomineringsmöte, där kandidater till styrelse och andra förtroendeposter utses. Endast en kandidat nomineras till varje post och bara de som är nominerade är valbara vid årsmötet, om inte särskilda skäl till att de inte skall väljas kommer fram.
Eventuellt erforderliga fyllnadsval under verksamhetsåret kan ske vid Rösträttsmöte eller vid stadgeenligt utlyst extramöte.
Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet
Stödmedlemmar får inte ingå i styrelsen.
Styrelseuppdrag är ingen anställning utan ett ideellt uppdrag/åtagande.
För styrelseuppdrag utgår inga löneersättningar.

§ 9.
Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen - att tillvarata Sällskapets intressen, - att representera Sällskapet utåt, - att handha Sällskapets angelägenheter och ekonomi.
Styrelsen är ensam solidariskt ansvarig för Sällskapets ekonomi.- att förbereda de ärenden, som skall behandlas på Sällskapets
möten samt verkställa av Sällskapet fattade beslut,

- att avge verksamhetsberättelse till årsmötet,

- att i sitt arbete följa gällande stadgar och idéprogrammet De Sju Punkterna.
Styrelsen kan, om så anses lämpligt, delegera olika arbetsuppgifter, som ej tillhör styrelseuppdraget, till grupper och sektioner inom Sällskapet. Styrelsen bör sammanträda minst en gång i månaden. Till extra styrelsemöten, skall samtliga ledamöter och ersättare kallas.

§ 10.
Firmatecknare

Sällskapets firma tecknas av ordföranden, sekreteraren och kassören, två i förening.
Firmateckningsrätten kan inte delegeras till annan styrelseledamot eller medlem.

§11.
Räkenskaper och revision

Sällskapets räkenskaper omfattar kalenderår och skall granskas av två vid årsmötet valda revisorer.
På årsmötet väljs dessutom minst en revisorssuppleant.
En fortlöpande granskning av räkenskaperna och verksamheten skall ske under året.
Till revisorernas förfogande skall ställas erforderligt material senast fyra veckor före årsmötet.
Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

§ 12.
Rösträttsmöte

Rösträttsmöte bör hållas minst en gång varannan månad.
Extramöte kan sammankallas efter beslut av styrelsen eller då minst 1/3 av röstberättigade medlemmar skriftligen till styrelsen gör framställning härom.
Kallelse till extramöte sker genom brev senast åtta dagar före mötet.

§ 13.
Rösträtt och valbarhet

Röstberättigad och valbar är varje medlem, som de senaste sex månaderna före Rösträttsmöte avhållit sig från alkohol, droger eller andra rusgivande medel och aktivt deltagit i Länkgemenskapen.
Vid återfall återfås rösträtten efter en månads fullständig avhållsamhet från alkohol, droger eller andra rusgivande medel.
Valbarhet återfås efter sex månaders avhållsamhet.
Styrelseledamot suspenderas (avstängs från sitt uppdrag) sex månader vid återfall.
Röstning med fullmakt är inte tillåten.

§ 14.
Gemenskapsmöte

Gemenskapsmöte med ideellt innehåll bör hållas minst en gång i veckan för samtliga medlemmar.
Dag för sådant möte skall delges medlemmarna på lämpligt sätt.
Ärenden, som bara Rösträttsmöte kan besluta om, får inte behandlas på Gemenskapsmöte.
§ 15.
Medlemsavgift

Den av årsmötet fastställda medlemsavgiften erlägges i förskott.
Medlem som resterar med mer än 2 månaders medlemsavgift har ej rösträtt.
Medlem, som övergår till annat Länksällskap, får räkna sig tillgodo den medlemsavgift som inbetalats till det tidigare Sällskapet.
Inbetald medlemsavgift återbetalas inte vid uteslutning eller vid utträde ur Sällskapet.

§ 16.
Övergång till annat Sällskap

Medlem, som önskar övergå till annat Sällskap, skall vid övergången kunna uppvisa klar medlemsbok = att den som begärt övergång, inte har skulder till det Sällskap man lämnar eller har åstadkommit skada för Sällskap, Förbund eller enskilda medlemmar samt ha övergången vitsordad av styrelsen i det tidigare Sällskapet.
§ 17.
Förlust av medlemskap

Medlem, som bryter mot gällande stadgar eller idéprogrammet, saboterar Sällskapets idé eller på annat sätt skadar vår ideologi, Sällskap eller Förbund och därför visar sig ovärdig medlemskap, kan uteslutas av styrelsen efter det att vederbörande fått tillfälle att yttra sig över uteslutningsbeslutet.
Av styrelsen utesluten medlem kan skriftligen begära att vid nästkommande Rösträttsmöte få uteslutningsbeslutet prövat.

§ 18.
Upplösning av Sällskap

Förslag, som avser Sällskapets upplösning, kan endast bifallas om det stöds av minst 3/4 av Sällskapets röstberättigade medlemmar.
Beslut om upplösning av Sällskapet måste tas vid två på varandra följande ordinarie Rösträttsmöten.
Upplöses Sällskapet skall dess ekonomiska tillgångar tillfalla Länkarnas Riksförbund och reserveras på särskilt konto under en tid av fem (5) år för att användas om Förbundet startar nytt Sällskap på orten under denna tid.
Om så inte sker överförs tillgångarna till att användas för Förbundets ordinarie verksamhet.

§ 19.
Ändring av stadgarna

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut, som fattas av ordinarie Kongress.
För att ändring skall kunna ske måste beslutet stödjas av minst 2/3 av närvarande röstberättigade på Kongressen.
Förslag till ändring av stadgarna från Sällskap eller enskild medlem väcks som motion.
Förslag till ändring av stadgarna från Förbundsstyrelsen väcks som skrivelse.